MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Įvykę metodiniai renginiai

Visi konkurso dalyviai ir juos parengę mokytojai susitiko dar kartą – Velykinių atostogų metu Marijampolės savivaldybė konkursantams dovanojo edukacinę kelionę į Vilnių.
Kiekvienas rugsėjis sušaukia Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio narius į susirinkimą. Mokyklų bibliotekininkės iškėlė siekiamybes: didinti bibliotekos įvaizdžio patrauklumą, identitetą, populiarinti bibliotekų paslaugas, aktyvinti bendradarbiavimą taip pat skatinti skaitymą ir formuoti teigiamą požiūrį į jį.
Lapkričio 6 d. Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojai vyko į Lietuvos edukologijos universitete vykusią nacionalinę mokslinę konferenciją „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“. Technologijų mokytojų konferencijos yra bene pačios gausiausios savo dalyviais.
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai kaip ir kiekvienais metais, šiemet, rugsėjo pradžioje, susirinko į svetingąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos biblioteką.
Marijampolės savivaldybės mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, siekdami dalintis ugdymo patirtimi ir problemomis bei drauge jas spręsti, planuoti pavaduotojų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si), bendradarbiauti su kitų Lietuvos savivaldybių pavaduotojų metodiniais būreliais, tarybomis ar klubais, keistis patirtimi bei informacija, 2015 m. gegužės 14 d. vykusio susirinkimo nutarimu įsteigė mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinę grupę.
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai surengė metodinę išvyką į Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinį. Jo vedėja Danutė Lukšienė papasakojo kolegoms apie atsinaujinusią ir modernią biblioteką, kurioje įrengta informacinė, edukacinė, kultūrinė bazė, sukurtos naujos paslaugos įvairaus amžiaus vartotojams, fondai papildyti naujais ištekliais: elektroninėmis knygomis, muzikiniais įrašais, filmais ir garso knygomis.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupėje, ugdymo procesas bus organizuojamas vadovaujantis nauja Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa. Šios programos įgyvendinimo sėkmė tiesiogiai priklausys nuo tikslingos ir darnios priešmokyklinio ugdymo grupėje dirbančio pedagogo, kitų specialistų, taip pat tėvų ar globėjų sąveikos.
2015 metų kovo 18 dieną Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje vyko švietėjiška tradicija tapęs renginys - Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio organizuojama psichosocialinio švietimo diena. Džiugu, kad šia savanoriška unikalia renginio idėja susidomėjo ir dalis socialinių pedagogų, kurie mielai prisijungė prie psichologų „desanto“.
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojai sausio 29 d. surengė metodinę išvyką į Sasnavos pagrindinę mokyklą.
2014 m. gruodžio 16 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje vyko Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas.
Š.m. lapkričio 12 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko metodinis pasitarimas, skirtas ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogams, kuriame gerąja patirtimi dalinosi Marijampolės muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Daiva Vosylienė, pranešimo tema - „Skudučiavimas - efektyvi kolektyvinė veikla“.
Kiekvienais mokslo metais rugsėjo pabaigoje Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinis būrelis renkasi Rygiškių Jono gimnazijoje aptarti savo veiklą.
2014 gegužės 7 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ vyko metodinė diena, skirta Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogams, tema „Inovatyvių ikimokyklinių ugdymo modelių paieška ir galimybės įstaigoje“.
2013 m. spalio mėn. 29 dieną „Žiburėlio“ mokykloje – daugiafunkciame centre vyko metodinė diena Marijampolės savivaldybės pradinio ugdymo pedagogams ,,Mokomės kartu su „Pelėmis išdykėlėmis“ (Multiple Mouse Michief technologijų naudojimas pradinių klasių mokinių ugdymo procese)
Lapkričio 20 dieną Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio taryba sulaukė svečių iš Kaišiadorių rajono.
Š. m. spalio 3 d. švietimo centre rinkosi Marijampolės savivaldybės Mokyklų metodinė taryba (MMT), jungianti visų savivaldybėje veikiančių metodinių būrelių pirmininkus.
2012 m. balandžio 30 d. Marijampolės švietimo centre vyko Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkų apskritojo stalo diskusija / gerosios patirties sklaida „Darbas pagal atnaujintas Bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: sėkmės ir nesėkmės“
Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinė taryba, kurią sudaro visų savivaldybės metodinių būrelių pirmininkai, įsteigta tik šių metų pavasarį, tad planuojant šių mokslo metų tarybos veiklą buvo nuspręsta pasidomėti kitose Lietuvos savivaldybėse vykdoma metodine veikla, pasisemti patirties ir idėjų, aptarti bendradarbiavimo galimybes