MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

EDUKACINĖS PATIRTIES BANKAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Anotacija

(trumpas aprašymas)

Autorius

(vardas, pavardė, mokykla, kvalifikacinė kategorija)

1.       

Psichosocialinė vaiko raida

Seminaro medžiaga

2017-01

Kada ir kaip mes keičiamės, keliaudami per gyvenimą, kuo mes vieni nuo kitų skiriamės ir esame panašūs? Žmogaus gyvenimo kokybę, tarpasmeninius santykius, netgi tautos kultūrą įtakoja žmogaus asmenybė. Tyrinėtojai stebintys žmogaus gyvenimo tėkmę, diskutuoja, kiek mūsų praeitis turi įtakos ateičiai. Ar raidai būdingesnis pastovumas ar pokyčiai, ar vaiko ankstyvos patirties padariniai yra laikini ar ilgalaikiai.

Aušra Jakavičienė, Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

 

2.       

Metodinių priemonių dirbtuvės

Pristatymas

2017-02

Idėjos, kaip susitikimus su mokiniais padaryti įdomesnius, ką veikti be IT pagalbos, patys gamins metodines priemones, kurios padės mokiniams pristatyti penkias Atgailos dalis, Sūnaus palaidūno istoriją ir Didžiąją Velykų savaitę.

Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės centro referentė Lina Mažeikaitė;

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkės Vilma Balandienė ir Rima Malavickienė.

 

3.

Technologijų pamoka kitaip. Technologijų mokymo(-si) idėjos mokykloje - daugiafunkciniame centre.

Seminaro medžiaga

2017-02

Siekiant, kad šiuolaikinis mokinys  noriai lankytų technologijų  pamokas ir pasiektų ne tik asmeninės pažangos, bet ir didesnių technologijų mokymosi rezultatų, mokytojas turi nuolat ieškoti naujų ir efektyvių darbo būdų ir priemonių.

R. Gokdere, Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

 

4.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio  planavimas ir įgyvendinimas

Seminaro medžiaga

2017-02

Įvairūs praktiniai patarimai bei konkrečių gerosios patirties pavyzdžių, kaip ugdymo turinio planavimas organizuojamas darželiuose.

Lina Viliūšienė, Šakių vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė.

Dovilė Kazakauskienė, Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės pavaduotoja ugdymui.

5.       

Naujos ugdymo formos modernioje pamokoje. Ugdymas kitaip

Seminaro medžiaga

2017-02

Ugdymo principų kaita mokykloje privertė mokytojus naujai permąstyti efektyvios pamokos kriterijus ir jų įtaką mokymosi motyvacijai.

Liuba Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė.

6.       

Projektinė veikla, orientuota į vaikų kalbą, kalbėjimą ir komunikaciją

Seminaro medžiaga

2017-02

 

Taisyklinga, aiški ir raiški kalba jaunesniajame vaikų amžiuje, yra viena aktualiausių temų. Kalbinio ugdymo aktualumui atskleisti puiki priemonė gali būti projektinė veikla. Ji leidžia apjungti įvairias su kalba, kalbėjimu ir komunikacija susijusias sritis bei tėvus ir pedagogus

Vaida Staugaitytė,  Šakių vaikų lopšelio - darželio „Berželio“ vyresnioji logopedė.

Sigita Damijonaitienė, Šakių vaikų lopšelio - darželio „Berželio“ logopedė.

 

7.       

Užgavėnių tradicijos, papročiai ir kaukės

Seminaro medžiaga

2017-02

 

Siekiant kokybiško ugdymo ikimokyklinėse įstaigose ir pradinėse mokyklose, reikalingas nuolatinis auklėtojų ir mokytojų tobulėjimas: naujų ugdymo metodų ir formų ieškojimas, bendradarbiavimas, reflektavimas.

Rūta Galinskienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.

Odeta Sniečkutė, Šakių rajono  Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ”Vyturėlis” ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. 

Jolanta Murauskienė, Šakių viešosios bibliotekos Sintautų filialo, bibliotekininkė.

8.       

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai

Seminaro medžiaga

2017-02

Parengti individualias programas, ugdyti, sudarant individualias dienotvarkes ir tvarkaraščius, naudojant simbolius, surasti tinkamus bendravimo ir kalbos ugdymo būdus.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro specialioji pedagogė metodininkė, Sidona Geraltauskienė, logopedė ekspertė Vida Kvaraciejienė.

9.       

Integruotas matematikos ir IT renginys  „Matematikos protmūšis“ ir gerosios patirties sklaida – „Skaitymo gebėjimų ugdymas matematikos pamokose“.

Seminaro medžiaga

2017-03

Patirties apibendrinimas yra naudingas įvertinant esamą situaciją ir planuojant tolesnę ugdymo kaitą. Gerinant mokinių matematikos pasiekimus, svarbus vaidmuo tenka mokinių gebėjimams skaityti ir suvokti matematinius tekstus, todėl renginio metu didelis dėmesys skiriamas temai „Matematinio teksto skaitymas“.

Valda Valaitienė Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė

Aušra Matulaitienė Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

10.   

Mokinių pasiekimų gerinimas: sėkmės, problemos, įžvalgos

Seminaro medžiaga

2017-03

Virtuali aplinka turi didelį poveikį mokinio asmenybės formavimui(si). Ypač svarbu mokinį, nepriklausomai nuo jo amžiaus, asmenybės savybių matyti kaip visumą, veikiantį sistemoje – šeimos, bendraklasių, mokyklos, visuomenės.

Ilona Tamulienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos matematikos  mokytoja metodininkė.

Jolanta Laurinaitienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

11.   

Tarimo ir rašymo paraidžiui (spelling) bei skanduočių ir ritminių pratimų panaudojimas anglų  kalbos pamokose skaitymo ir rašymo įgūdžių ugdymui

Seminaro medžiaga

2017-03

Ritminiai pratimai, muzika ir skanduotės, įtraukiant tarimo paraidžiui praktiką – efektyvus įrankis mokant anglų kalbos.

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė A. Zymonienė, anglų kalbos mokytoja I. Kernazickaitė-Krukienė

 

12.   

Teatrinių  lėlių  gamyba

Seminaro medžiaga

2017-03

Pedagogių sukurti pasakų personažai – tai ne tik begalinės išmonės, fantazijos ir džiaugsmo pasaulis. Tai šilta pedagogo ir vaiko sąveika, kūrybiškumo ir vaikų elgesio modeliavimo priemonė.

Aurelija Klesevičienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja metodininkė.

Vilma Vokietaitienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja metodininkė.

13.   

Visuminio ugdymo metodai šiuolaikinėje pamokoje. Atvirų veiklų stebėjimas ir aptarimas

Seminaro medžiaga

2017-03

 

Aktyviai įsitraukiau į modernaus ugdymo įgyvendinimą. Naujas mokytojų mąstymas, drąsūs ugdymo kaitos įgyvendinimo žingsniai, kūrybiškos bendradarbiavimo su tėvais formos, įdomios mokymosi aplinkų kūrimo sąlygos įgalino skleisti gerąją darbo patirtį kitiems mokytojams.

Marijampolės Jono  Totoraičio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė.

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilija Pridotkienė.

 

14.   

3D galimybės biologijos pamokose

Seminaro medžiaga

2017-03

3D biologijos mokymosi objektai,  kurie detaliai vaizduoja animuotą ir realistinę vaizdo medžiagą bei pateikia svarbiausią su tais objektais susijusią paaiškinamąją (mokomąją) informaciją. Naudojant šias technologijas, mokiniai lengviau suvokia ir įsimena mokomąją medžiagą.

A.Taputienė, Sūduvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

 

15.   

"School can be fun with friends. Night at school". Naktis mokykloje - mokinių motyvacijos didinimui.

Seminaro medžiaga

2017-05

Mokinių bendradarbiavimas yra neatsiejama moksleivio asmenybės ugdymo dalis, stiprinanti kūrybiškumą, iniciatyvumą, komunikabilumą. Popamokinė veikla suteikia galimybes atsiskleisti mokinių gabumams, leidžia pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu.

Sigita Mikelionienė, Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos vyr. anglų kalbos mokytoja

Albina Abromavičienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos  anglų kalbos mokytoja metodininkė

16.   

Socialinis pedagogas-ankstyvosios prevencijos veiklų organizatorius ir saugios mokyklos kūrėjas

Seminaro medžiaga

2017-05

 

Šiuolaikinėje mokykloje mokinys turėtų išmokti ne tik konkrečių programinių dalykų, bet ir įgyti žinių kaip gali atsiskleisti kaip asmenybė. Jam turi būti sudarytos sąlygos kurti, organizuoti, veikti. Norint, kad mokinys geriau suprastų kaip kurti saugią aplinką savo mokykloje jam reikia sudaryti galimybes analizuoti ir dalyvauti.

Astra Ilgūnaitienė, Šakių „Varpo“ mokyklos socialinė pedagogė.

Daiva Bataitienė, Šakių „Varpo“ mokyklos socialinė pedagogė.

 

17.   

Lietuvių kalbos pamokos: patirtis dirbant su nauju vadovėlio komplektu 1 klasei (serija TAIP!)

Seminaro medžiaga

2017-06

Pradinių klasių mokytojai, pradėję dirbti su serijos TAIP! vadovėlio komplektu Lietuvių kalba 1 klasei, susiduria su iššūkiais, kaip modeliuoti lietuvių kalbos pamoką, kad mokiniai norėtų tyrinėti, atrasti, ieškoti, pažinti ir veiksmingai panaudotų visas komplekto siūlomas priemones.

Inga Ramanauskienė, Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

18.   

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarka: specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Vaikų Specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka, pedagoginio įvertinimo kriterijai, būdai, dokumentavimas. Mokytojo veikla mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Seminaro medžiaga

2017-10

Siekiant šių tikslų pedagogams reikalingos nuolat gilinamos žinios apie specialių poreikių mokinių ugdymo teisinės bazės naujienas ir teikiamas galimybes, gerąją kolegų pedagoginę ir metodinę patirtį. Dalykinės švietimo pagalbos naujienos įgalina plėtoti mokytojų supratimą ir pedagogines kompetencijas įvertinant ir tenkinant mokinių specialiuosius poreikius bei ugdymo galimybes.

Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė, vyresnioji specialioji pedagogė Neringa Venčkauskienė.

19.   

Vaikų psichologinio-socialinio atsparumo ugdymas: ką gali mokytojas?

Seminaro medžiaga

2017-10

Emocinė vaiko sveikata priklauso nuo jo pasitikėjimo savimi ir savo vertės pajautimo. Vaikai, kurie jaučia esą mylimi, labiau pasitiki savo galiomis, užsiima mėgstama veikla. Emociškai atsparūs vaikai geba valdyti savo emocijas, būti savarankiški, atsakingi, pasitikintys savo jėgomis, jie yra atidūs, gebantys mylėti, užmegzti ir palaikyti ilgalaikius ryšius su kitais žmonėmis. O susidūrę su problemomis tokie vaikai naudoja pozityvias problemų įveikos strategijas.

Gražina Jakovickienė, Marijampolės kolegijos lektorė, mokyklos – darželio „Želmenėliai“ psichologė,  Ona Misiukevičienė, Petro Armino progimnazijos socialinė pedagogė ekspertė, švietimo lyderystės konsultantė

 

20.   

Edukacinė išvyka „Netradicinių edukacinių erdvių panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“

Seminaro medžiaga

2017-10

Etninės kultūros ugdymas padeda ugdyti mokėjimo mokytis, asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę. Šiuolaikinei pamokai keliama daug įvairių reikalavimų, pamokos sėkmė priklauso ne tik nuo metodikos, bet ir nuo mokytojo asmenybės, bei aplinkos, kurioje vyksta ugdymas.

Gražina Jakovickienė, Marijampolės kolegijos lektorė, mokyklos – darželio „Želmenėliai“ psichologė,

Ona Misiukevičienė, Petro Armino progimnazijos socialinė pedagogė ekspertė, švietimo lyderystės konsultantė

 

21.   

Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos (SLURŠP) integravimas į gamtos mokslų pamokas

Seminaro medžiaga

2017-10

 

Kaip „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programą“ sėkmingiau integruoti į gamtos mokslų pamokas, praplės požiūrį į sveikatą, šeimą, lytiškumo kaitą ir migraciją, nes sveikatos statistikos duomenų mokykla turi būti ta vieta, kur vaikas gauna patikimas žinias, įgyja reikalingus gebėjimus ir nuostatas.

S. Kukukienė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė.

 

22.   

Koks yra geras matematinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje.

Seminaro medžiaga

2017-11

 

Vadovaujantis tyrimų duomenimis nustatyta, kad mokytojams stinga gebėjimų ir motyvacijos diskutuoti su mokiniais aktualiomis valstybės ir pasaulio gyvenimo temomis. Dalykas, kurį mokome matematikos pamokose pagal programą, nėra matematika.

Ilona Tamulienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos matematikos  mokytoja metodininkė.

 

23.   

„Specialistų bendradarbiavimas, vaiko kalbos korekcijos klausimais,dirbant SUP vaikais“

Seminaro medžiaga

2017-11

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius su kiekvienais metais didėja, sutrikimai sunkėja, todėl specialistai ieško įvairiausių būdų ir metodų, siekdami šių vaikų ugdymo kokybės. 

Daiva Muckuvienė, Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos vyresnioji logopedė, Aistė Daugėlienė, Marijampolės lopšelio - darželio „Rūta“ logopedė metodininkė.

Druskininkų vaikų reabilitacijos skyriaus „Saulutė“ logopedės Giedrė Smaliukienė, Lina Marija Katčenkaitė, Dalia Mosiejienė, Reda Galčienė, Sandra Valentukevičiūtė, specialioji pedagogė Virginija Sakalauskienė.

 

24.   

Tarpasmeniniai santykiai ir jų raida

Seminaro medžiaga

2017-12

 

 

Bendraudami mes siekiame ne tik trumpalaikio, situacinio kontakto su aplinkiniais, tačiau mums labai svarbu užmegzti, kurti ir išlaikyti gerus ilgalaikius santykius su kitais. Tinkamas bendravimas padeda išlaikyti ir formuoti gerus tarpasmeninius santykius. Santykiai – dažnai vartojama, bet sunkiai apibrėžiama sąvoka.

Aušra Jakavičienė, Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.